Mario Crosta è l’unico autore dei testi delle pagine di intervino-pl, che viene aggiornato senza alcuna periodicità e non rappresentano pertanto una testata giornalistica. Qualora le immagini inserite siano state tratte da Internet e la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, verranno subito rimosse su richiesta comunicata per e-mail. Scrivo per passione su portali e blog che si occupano di vino. Non mi guadagno da vivere nel mondo del vino, dove non ho interessi, perciò tutti mi riconoscono l’indipendenza di giudizio. Sono appassionato di vino e so come esprimere un giudizio, anche se non ho il vizio di roteare forsennatamente  il ballon e non sputo mai il vino neanche nelle degustazioni, se non fa proprio schifo: piuttosto ne gusto di meno, o bevo poco, perché apprezzo il contenuto del calice come qualsiasi altro consumatore consapevole. Guai, comunque, a chi mi tocca il Barbaresco!

 

Mario Crosta jest jedynym autorem tekstów stron magazynu intervino-pl, który jest aktualizowany bez żadnej okresowości i w związku z tym nie jest dziennikiem. Jeśli zdjęcia zostały zamieszczone z Internetu, a ich publikacja narusza ewentualnych praw autorskich, będą zaraz usuwane na żądanie otrzymane przez e-mail. Piszę z wielką pasją w webie o winie. Nie zarabiam na życie w świecie wina, gdzie nie mam żadnego interesu, więc wszyscy rozpoznają moją niezależność mniemania. Jestem pasjonatem wina i wiem, jak wyrażyć własny pogląd, choćby nie mam nawyku zakręcenia wściekle balonika a nigdy nie nie chcę pluć wina nawet podczas degustacji, chyba że jest po prostu do bani: wolałbym raczej degustować mniej lub mało pić, ponieważ potrafię docenić zawartość kielicha jak każdy inny świadomy konsument. Jakkolwiek, biada obrazającym Barbaresco!